Wpływ układu enzymatycznego cytochromu P-450 na leki
IzoenzymSubstratInhibitorInduktor
CYP1A2acetaminofen, amitryptylina, dakarbazyna, estradiol, fenacetyna, flutamid, fluwoksamina, grepafloksacyna, haloperidol, imipramina, klomipramina, klozapina, kofeina, lidokaina, meksiletyna, mirtazapina, olanzapina, ondansetron, pentoksyfilina, propranolol, ropinirol, takryna, tauryna, teofilina, toremifen, werapamil, (R)-warfaryna anastrozol, cimetidina, ciprofloksacyna, enoksacyna, erytromycyna, flutamid, fluwoksamina, grepafloksacyna, izoniazyd, lidokaina, meksiletyna, norfloksacyna, ofloksacyna, propafenon, ranitydyna, ropinirol, takryna, tauryna, tokainid, sok grejpfrutowy, sparfloksacyna, zafirlukast fenobarbital, karbamazepina, kofeina, lansoprazol, moricizina, omeprazol, rifampicyna, grilowana wołowina, dym papierosowy
CYP2C19amitryptylina, cilostazol, citalopram, cyklofosfamid, diazepam, heksobarbital, ifosfamid, imipramina, klomipramina, lansoprazol, (S)-mefenytoina, moklobemid, omeprazol, pantoprazol, pentamidyna, propranolol, rabeprazol, tenipozyd, (R)-warfaryna felbamat, fluoksetyna, fluwoksamina, ketokonazol, lansoprazol, omeprazol, paroksetyna, ranitydyna, ritonawir, tiklopidyna, trancylpromina fenytoina, karbamazepina, kwas walproinowy, rifapentyna
CYP2C9celekoksyb, diklofenak, fenytoina, glipizyd, gliburyd, ibuprofen, indometacyna, karmustyna, kwas mefenamowy, losartan, naproksen, paklitaksel, piroksykam, rosiglitazon, tamoksyfen, tetrahydrokannabinol, tolbutamid, torasemid, trójpier¶cieniowe leki p/depresyjne, walsartan, (S)-warfaryna, zafirlukast amiodaron, anastrozol, cimetydyna, efawirenz, flukonazol, fluoksetyna, fluwoksamina, izoniazyd, klopidogrel, lowastatyna, paroksetyna, ranitydyna, ritonavir, sertralina, sulfafenazol, sulfinpyrazon, zafirlukast cyklofosfamid, fenobarbital i inne barbiturany, ifosfamid, karbamazepina, fenytoina, rifabutyna, rifampicyna, kwas walproinowy
CYP2D6amitryptylina, debryzochina, dekstrometorfan, desimipramina, diltiazem, donepezil, enkainid, fenotiazyny pochodne, flekainid, fluoksetyna, haloperidol, hydrokodon, imipramina, klomipramina, klozapina, kodeina, maprotylina, meksyletyna, metadon, metoprolol, mirtazapina, nifedipina, nisoldipina, nortryptylina, ondansetron, paroksetyna, perfenazyna, propafenon, propranolol, risperidon, sertralina, tamoksyfen, tauryna, tioridazyna, tramadol, trazodon, wenlafaksyna amiodaron, chinidyna, cimetidina, fluoksetyna, flufenazyna, fluwoksamina, haloperidol, johimbina, kwas walproinowy, lansoprazol, mibefradil, norfluoksetyna, omeprazol, paroksetyna, perfenazyna, propoksyfen, ritonawir, sertralina, terbinafina, tioridazyna karbamazepina
CYP2E1acetaminofen, alkohol, eufluran, halotan, izofluran, paracetamol, werapamil disulfiram, izoniazyd alkohol, izoniazyd, retinoidy
CYP3A4alfentanyl, alprazolam, amiodaron, amitryptylina, amlodypina, amprenawir, astemizol, atorwastatyna, azitromycyna, bromokryptyna, buspiron, busulfan, chinidyna, cilostazol, cisapryd, citalopram, cyklofosfamid, cyklosporyna, daunorubicyna, deksametazon, delawirdyna, diazepam, diltiazem, dirytromycyna, docetaksel, donepezil, ebastyna, efawirenz, ergotamina, erytromycyna, estazolam, etopozyd, etynyloestradiol, felodypina, fentanyl, fluoksetyna, haloperidol, ifosfamid, indinawir, karbamazepina, karwedilol, ketokonazol, klaritromycyna, klomipramina, klozapina, kodeina, kortyzol, kwas walproinowy, lansoprazol, lidokaina, lopinawir, loratadyna, lowastatyna, metadon, metoprolol, midazolam, mirtazapina, nefazodon, nelfinawir, newirapina, nifedypina, nikardypina, nimodypina, nitrazepam, nitrendypina, omeprazol, ondansetron, paklitaksel, pantoprazol, paracetamol, paroksetyna, pergolid, pimozyd, prednizon, progesteron, propafenon, rabeprazol, rapamycyna, reboksetyna, ritonawir, ropinirol, sakwinawir, sertralina, sildenafil, simwastatyna, sufentanyl, tamoksyfen, takrolimus, tenipozyd, terfenadyna, testosteron, tiagabina, toremifen, tramadol, trazodon, triazolam, (R)-warfaryna, wenlafaksyna, werapamil, wesnarinon, winblastyna, windezyna, winkrystyna, winorelbina, zaleplon, zolpidem amiodaron, anastrozol, bromokryptyna, chlorochina, cimetidyna, ciprofloksacyna, cisapryd, citalopram, cyklofosfamid, cyklosporyna, delawirdyna, diazepam, diltiazem, efawirenz, erytromycyna, flouksetyna, flukonazol, fluwoksamina, indynawir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycyna, kwas walproinowy, loratydyna, metadon, metronidazol, metyloprednizon, mibefradil, nefazodon, nelfynawir, nifedypina, norfloksacyna, norfluoksetyna, paroksetyna, propoksyfen, sertralina, sok grejpfrutowy, sparfloksacyna, takrolimus, tamoksyfen, troleandomycyna, werapamil, zafirlukast cisplatyna, cyklofosfamid, deksametazon, dizurawiec, efawirenz, fenobarbital, fenytoina, ifosfamid, karbamazepina, modafinil, okskarbazepina, prednizon, primidon, ryfampicyna