Akronimy i skróty substancji chemicznych - alfabetycznie (wybór)
SkrótSubstancja
Aalanina
Acacetyl
AcOHkwas octowy
ACTHhormon adrenokortykotropowy; adrenokortykotropina
ADPadenozyno-5'-difosforan
AKTamid kwasu tiooctowego
AKPfosfataza zasadowa
Alaalanina
AlATALT, aminotransferaza alaninowa
ALTAlAT, aminotransferaza alaninowa
Amamyl
AMPadenozyno-5'-monofosforan
Araryl
Araarabinoza
Argarginina
Asnasparagina
Aspkwas asparaginowy
AspATAST, aminotransferaza asparginowa
ASTAspAT, aminotransferaza asparginowa
Asukwas alfa-aminosuberynowy
ATPadenozyno-5'-trifosforan
AZT3'-azydo-3'-dezoksytymidyna
Bzasada (od "Base")
BAL2,3-dimerkapto-1-propanol; British Anti-Lewisite
BBNborobicyklo[3.3.1]nonan
BINAP2,2'-bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl
BOCt-butyloksykarbonyl
BPbenzopiren
bpy2,2'-bipirydyna
Bubutyl
BuOHbutanol, alkohol butylowy
Bzbenzoil
Bzlbenzyl
Ccysteina
CACPcisplatyna
cAMPcykliczny adenozyno-5'-monofosforan
CBAkarboksybenzaldehyd
CKkinaza kreatyninowa
Cpcyklopentadienyl
CPDCcisplatyna
CPKfosfokinaza kreatyninowa
Cycykloheksyl
Cyscysteina
Dkwas asparaginowy
D2deadietanoloamina
dAdeoksyadenozyna
DASdiacetyl sulfide
DCCdicykloheksylokarbodiimid
DDPcisplatyna
DDT1,1-bi(p-chlorofenylo)-2,2,2-trichloroetan
DET3-[2-(dietyloamino)etylo]indol
diendietylenotriamina
DMAdimetoksyamfetamina
DMEeter dimetylowy
DMFN,N-dimetyloformamid
DMSOsulfotlenek dimetylu
DMT3-[2-(dimetyloamino)etylo]indol
DNAkwas dezoksyrybonukleinowy
DNPdinitrofenol
DOBbrolamfetamina
dRib2-dezoksyryboza
Ekwas glutaminowy
EDTAkwas etylenodiaminotetraoctowy
enetylenodiamina
Etetyl
Et2Oeter dietylowy
EtOHetanol, alkohol etylowy
Ffenyloalanina
Frufruktoza
Gglicyna
GABAkwas gamma-aminomasłowy
GalNgalaktozoamina
GGT(P)gamma-glutamylotransferaza
GHBkwas gamma-hydroksymasłowy
Glcglukoza
GlcNglukozoamina
Glnglutamina
Glukwas glutaminowy
Glyglicyna
Guaguanina
Gulguloza
5-HT5-hydroksytryptamina, serotonina
Hhistydyna
H2dmgdimetyloglioksym
Hacacacetyloaceton
Hbhemoglobina
Hbabenzoiloaceton
Hbgbiguanid
Heaetanoloamina
Himimidazol
Hishistydyna
HDPEpolietylen o dużej gęstości
HMPTtrójamid kwasu heksametylofosforowego
HOAckwas octowy
Hpzpirazol
Hsehomoseryna
Hyphydroksyprolina
Iizoleucyna
i-Buizobutyl
Idoidoza
IDPinozyno-5'-fosforan
Ileizoleucyna
i-Prizopropyl
ITPinozyno-5'-trójfosforan
Klizyna
Lleucyna
LDAdiizopropyloamid litu
LDHdehydrogenaza mleczanowa
LDPEpolietylen o małej gęstości
Leuleucyna
LSDLSD-25, dietyloamid kwasu lizergowego (Lysergidsaure diethylamide)
lutlutydyna
Lyslizyna
Lyxlyksoza
Mmetionina
Manmannoza
MDMAmetylenodioksymetamfetamina
Memetyl
MEKmetyloetyloketon
MeOHmetanol, alkohol metylowy
Mesmezytyl
MESNAkwas 2-merkaptoetanosulfonowy
Metmetionina
MIBKmetyloizobutyloketon
Murkwas muraminowy
Nasparagina
NADnukleotyd nikotynoadeninowy
NADPfosforan nukleotydu nikotynoadeninowego
Neukwas neuraminowy
Nlenorleucyna
Nvanorwalina
Ornornityna
Pprolina
PABAkwas p-aminobenzoesowy
PASkwas p-aminosalicylowy
PCPfencyklidyna, sernyl
PEpolietylen
PEGpolietylenoglikol
Penpenicylamina
PEPAPoctan 1-fenyloetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
petheter naftowy
pGlukwas piroglutaminowy
Phfenyl
Phefenyloalanina
pippiperydyna
PMMAp-metoksymetamfetamina
PMMApolimetakrylan metylu
pnpropylenodiamina
Prpropyl
Proprolina
Psipsikoza
PTFEpolitetrafluoroetylen
PVCpolichlorek winylu
PVPpoliwinylopirolidon
pypirydyna
Qglutamina
Rarginina
Rharamnoza
Ribryboza
Ribulorybuloza
RNAkwas rybonukleinowy
Sseryna
s-Busec-butyl
Sarsarkozyna
Serseryna
SGOTaminotransferaza asparginowa
SGPTaminotransferaza alaninowa
Sorsorboza
Stastatyna
Ttreonina
Tagtagatoza
Taltaloza
t-Butert-butyl
TCAkwas trójchloroctowy
TCEtrójchloroetylen
tcnetetracyjanoetylen
THCtetrahydrokannabinol
THFtetrahydrofuran
Thrtreonina
Thytymina
TKkinaza tymidynowa
TNTtrójnitrotoluen
Toltolil
Trptryptofan
tutiomocznik
Tyrtyrozyna
UDPurydyno-5'-dwufosforan
UMPurydyno-5'-fosforan
urmocznik
Urauracyl
Vwalina
Valwalina
Wtryptofan
Xylksyloza
Ytyrozyna